הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (27.02.2018) את טיוטת הנחיית רשם מאגרי המידע בעניין תחולת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 על חברות מנהלות ומבטחים הכפופים להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בדומה לטיוטת ההנחייה שניתנה על ידי הרשות בנוגע לגופים מפוקחים הכפופים להוראות המפקח על הבנקים, גם בטיוטת הנחייה זו, מחריגה הרשות מגופים אלה יישומן של הוראות רבות בתקנות הגנת הפרטיות החדשות.

על פי טיוטת ההנחייה, הוראות החוק אשר גופים אלו כן ידרשו ליישם יהיו, בין היתר, לקבוע מסמך הגדרות מאגר הכולל תיאור של פעולות האיסוף והשימוש במידע, המטרות, סוגי המידע שבמאגר, פרטים על העברת מאגר המידע, פעולות עיבוד של המידע, רשימת סיכונים עיקריים של פגיעה באבטחת המידע, שם מנהל מאגר המידע ועוד.

כמו כן, יהיה על גופים אלה להכין תכנית בקרה שוטפת לעמידה בדרישות תקנות האבטחה, לתעד את מנגנון הבקרה של המידע, לעמוד בנהלים של אירוע אבטחה חמור ובנהלים של התקשרות עם גורם חיצוני הכרוך במתן גישה למאגר המידע.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.